BEZÁR
MENÜ
HU
CÍM:
5465 CSERKESZŐLŐ, FÜRDŐ UTCA 27.
TELEFONSZÁM:
+36 56 320 034

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
III. RÉSZ

 

TÁJÉKOZTATÓ

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

BEVEZETÉS

 

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

IV. FEJEZET - SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

V. FEJEZET - SAJÁT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

VI. FEJEZET - A SZÁLLODÁBAN ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

VII. FEJEZET - ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

 

VIII. FEJEZET SZERZŐDŐ PARTNEREK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE – VEVŐK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA

 

IX. FEJEZET - ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

 

X. FEJEZET MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

XI. FEJEZET – AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

XII. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

 

BEVEZETÉS

 

 1. 1.      A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

 1. 2.      Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

 1. 3.      Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

 1. 4.      A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az Adatkezelő székhelyén a hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

 1. 5.      Aqua-Lux*** Wellness Hotel.

 

CÉGNÉV:

"SZARVAS LUX" KFT.

SZÉKHELY:

5540 Szarvas, Szabadság u. 35.

TELEPHELY:

5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 27.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

04-09-005897

ADÓSZÁM:

13025137-2-04

SZÁMLAVEZETŐ BANK:

Raiffeisen Bank Rt.

(5540 Szarvas Szabadság utca 31.)

HONLAP:

aqua-lux.hu

E-MAIL CÍM:

info@aqua-lux.hu

TELEFONSZÁM:

+36 20 3405279

KÉPVISELŐ NEVE:

Szabó Ignác Róbert

FŐTEVÉKENYSÉGE:

5511 Szállodai szolgáltatás

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

Nincs

 

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

 1. 7.      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. 

 

 1. 8.      Az adatfeldolgozók megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza.

 

 

III. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL

 

 1. 9.      Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.   Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

IV. FEJEZET

SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

10. A szállóvendégek adataival kapcsolatos adatkezelés - Bejelentő lap

 

10.1.     A Társaság a szerződő fél azonosítása és a szolgáltatás teljesítése céljából kezeli a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó) nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, gépkocsi rendszámát, állampolgárságát, érkezési, távozási idejét, az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítése céljából kezeli továbbá a természetes személy adóazonosító jelét. A bejelentő lapon tájékoztatni kell a vendéget, hogy az adatkezelés célja és jogcíme a szolgáltatás és a szerződés teljesítése, az adók vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, és hogy az adatkezelésről további információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatót elérheti és megtekintheti a Társaság honlapján.

10.2.     Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése. Ha a Társaság a megadott adatokat más célból is fel kívánja használni – például reklámajánlathoz, hírlevél küldéshez telefonszámot, e-mail címet – ehhez meg kell kérnie az érintett hozzájárulását a 4. számú melléklet szerinti adatlap alkalmazásával.

10.3.     Az e-mailben, telefonon közölt foglalások, rendelések vonatkozásában is szerződés teljesítése az adatkezelés jogcíme, figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) b./).

10.4.     A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

10.5.     Az adatok tárolásának időtartama – a számviteli bizonylatokon rögzített adatok kivételével - a kapcsolódó szerződés megszűnését követő 5 év.

10.6.     A szolgáltatások számlázáshoz szükséges személyes adatokat a Társaság számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

10.7.     Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén és céljából, az adó elévülési idejéig kezeli.

10.8.     Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat III. RÉSZ) írt jogokkal élhetnek.

 

11. Harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése - Vendégkönyv

 

11.1.     A társaság, mint szállásadó harmadik országbeli állampolgár megszálló adatairól a jogszabályban előírt formanyomtatvány szerinti nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet. (2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 73.§). Az érintett adatkör: természetes személyazonosító adatok):  családi és utónév (nevek);  születési családi és utónév (nevek);  előző családi és utónév (nevek);  születési hely és idő;  nem;  anyja születési családi és utóneve (utónevei);  állampolgárság (állampolgárságok) vagy hontalan státusz, az úti okmány azonosító adatai; a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja;  a vízum vagy tartózkodási engedély száma és  a beutazás időpontja, helye.

11.2.     Az adatkezelés célja: bejelentési kötelezettség teljesítése, jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (2007. II. tv. 73.§.

11.3.     A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói.

11.4.     Az adatok tárolásának időtartama: a vendégkönyv hatóság részére történő leadásáig. 

11.5.     Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat III. RÉSZ) írt jogokkal élhetnek.

 

12. Egyes külön szolgáltatások igénybevételével járó adatkezelés

 

12.1.     Ha a Társaság az értékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységéhez kapcsolódóan egyes külön szolgáltatásokat nyújt a szolgáltatást igénybe vevő részére, a kezelhető adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, további adatok szerződés, nyilatkozat szerint.

12.2.     Az adatkezelés célja az igényelt szolgáltatás teljesítése az érintett részére, felelősségvállaló nyilatkozat kérése, jogérvényesítés.  Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, jogcíméről (szerződés teljesítése) és arról, hogy az adatkezelésről további információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatót elérheti és megtekintheti a Társaság honlapján.  Ha a Társaság a megadott adatokat más célból is fel kívánja használni – például reklámajánlathoz, hírlevél küldéshez telefonszámot, e-mail címet – ehhez meg kell kérnie az érintett hozzájárulását a 4. számú melléklet szerinti adatlap alkalmazásával.

12.3.     Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

12.4.     A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

12.5.     Az adatok tárolásának időtartama 30 nap, jogérvényesítés igény esetén 5 év.

12.6.     Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat III. RÉSZ) írt jogokkal élhetnek.

12.7.     Az érintett nyilatkozatának bekérésére és tájékoztatására a 1. számú melléklet alkalmazható.

 

V. FEJEZET

SAJÁT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

13. Ezen fejezet rendelkezéseit a Társaság saját szervezésű – nem más adatkezelő megbízása alapján teljesített - rendezvényeihez kapcsolódó adatkezelésekre kell alkalmazni. Amennyiben a Társaság más adatkezelő megbízásából végez rendezvényszervezést és ennek keretében a megbízó nevében kezel személyes adatokat, akkor adatfeldolgozóként jár el, és erre jelen szabályzat adatfeldolgozói eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

14. A rendezvényen résztvevők adatainak kezelés

14.1.     Ha a Társaság adatkezelőként – és nem megbízottként (adatfeldolgozóként) - végzi a rendezvényszervezést, jelentkezés, részvétel biztosítása, a rendezvény lebonyolítása, kapcsolattartás céljából kezeli a jelentkező, résztvevő természetes személy nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát.

14.2.     Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

14.3.     A címzettek: a Társaság ügyvezetője, a rendezvény lebonyolításában résztvevő munkatársai, vagyonvédelmi megbízott.

14.4.     Az adattárolás ideje: a rendezvény lebonyolítását követő 30 napig.

14.5.     Fizetős rendezvény esetén a számlázáshoz szükséges személyes adatokat a Társaság számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

 

15. Fénykép, hangfelvétel készítéséhez, felhasználásához kapcsolódó adatkezelés

 

15.1.     Az Adatkezelő a rendezvényen a résztvevőkről érintett hozzájárulásával készíthet, használhat fel kép vagy hangfelvételt.

15.2.     Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. (Ptk. 2:48.§/2/).

15.3.     Az adatkezelés célja: reklám, marketing. Jogalapja az érintett hozzájárulása.

15.4.     Címzettek: nyilvános.

15.5.     Az adattárolás ideje: 5 év.

 

16. A rendezvény fellépőire, szereplőire, előadóira vonatkozó adatkezelés

 

16.1.     Az Adatkezelő a rendezvény fellépőinek, előadóinak, szereplőinek adatait a rendezvény megtartása, lebonyolítása céljából kezeli.

16.2.     Ezen adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése.

16.3.     A címzettek: a Társaság ügyvezetője, a rendezvény lebonyolításában résztvevő munkatársai, vagyonvédelmi megbízott.

16.4.     Adattárolás ideje: 5 év.

16.5.     A rendezvény fellépői, szereplői, előadói részére teljesített kifizetés (tiszteletdíj, fellépti díj, jogdíj, stb.) teljesítéséhez szükséges adatokat adókötelezettségek teljesítése, bérszámfejtés, számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

 

17. A rendezvény beszállítóira, szolgáltatóira, kiállítóira, árusaira vonatkozó adatkezelés

 

17.1.     A rendezvény beszállítóira, szolgáltatóira, árusaira vonatkozó, a szerződésben meghatározott adatkörre kiterjedő adatkezelés célja a rendezvény lebonyolítása, a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.

17.2.     Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

17.3.     A címzettek: a Társaság ügyvezetője, a rendezvény lebonyolításában résztvevő munkatársai, vagyonvédelmi megbízott.

17.4.     Adattárolás ideje: 5 év.

17.5.     A rendezvény fellépői, szereplői, előadói részére teljesített kifizetés (tiszteletdíj, fellépti díj, jogdíj, stb.) teljesítéséhez szükséges adatokat adókötelezettségek teljesítése, bérszámfejtés, számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

 

VI. FEJEZET

A SZÁLLODÁBAN ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

18. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának köre

 

 Ezen fejezet szabályait kell alkalmazni, ha a Társaság szállodai és munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést végez.  

 

19. Munkahelyi kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezelés

 

19.1.     A Társaság, mint munkáltató a székhelyén, telephelyén levő munkavégzési helyen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést vagy kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. Személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  

 

19.2.     Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

 

20. A szálláshelynek közönség (vendégek, látogatók) számára nyilvános részén, parkolóhelyen alkalmazott elektronikus megfigyelésre vonatkozó adatkezelés

 

20.1.     Az adatkezelés célja: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem.

 

20.2.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy – a magánterületnek a közönség számára nyilvános részébe belépő – hozzájárulása. Ezen hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a törvénynek megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

 

21. Az elektronikus megfigyelésre vonatkozó közös szabályok

 

21.1.     A felvétel tárolásának helye: az adatkezelő székhelye / telephelye.

21.2.     A tárolás időtartama: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

21.3.     A rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, ha az nem az Adatkezelő, az érintetteknek szóló tájékoztatóban tájékoztatást kell adni.

21.4.     Az adatok megismerésére jogosult személyek: a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.

21.5.     Adatbiztonsági intézkedések:

a)      a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.

b)      A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.

c)       A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

d)      A felvételhordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.

e)      A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.

f)        A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.

g)      A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

h)      A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

i)        Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

21.6.     Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

21.7.     Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

21.8.     Tájékoztatás: Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását is elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatást is.

21.9.      Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

21.9.1.         Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

21.9.2.         Az érintett jogaira és érvényesítésük rendjére jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezete irányadó.

21.9.10.    Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során meg kell felelni az e tevékenység végzésére vonatkozó egyéb törvényi feltételeknek is.

 

VII. FEJEZET

ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

 

22. A honlapon történő adatkezelés általános szabályai

 

22.1.     Ezen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni az Adatkezelő honlapján történő adatkezelésekre.

22.2.     Az Adatkezelő biztosítja, hogy a honlapos adatkezelés technikailag is megfeleljen e szabályoknak.

22.3.     Az érintett honlapok megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza, a továbbiakban: honlap)

22.4.     Ezen fejezet alkalmazásában: Látogató: az a természetes személy, aki regisztráció nélkül a honlapra lép. Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon regisztrál, megadja a személyes adatait, igénybe veszi a honlap szolgáltatásait.

22.5.     Az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

23. Látogatói adatkezelés a honlapon – tájékoztatás sütik alkalmazásáról

 

23.1.     A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

23.2.     A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl, beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.

23.3.     Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezés, megjelenítése.

23.4.     Az adatkezelés jogalapja az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el.   A választás a jelölő négyzet bejelölésével és a választás elmentésével történik. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. Azt figyelembe kell venni, hogy a sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működik helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

23.5.     Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.

23.6.     Az adattárolás időtartama: a böngésző süti beállításai szerint.

23.7.     További tudnivalók a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására.  A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés.

ad 1. Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek, vagy funkcionális sütiknek is. Lényegük, hogy ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez szükséges minimális feltételeket biztosítják.  Ezek a felhasználó azonosításához szükségesek, pl. annak kezeléséhez, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.  Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a bezárásig). Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

ad 2. Használatot elősegítő sütik: ezeket is többféleképpen nevezik: analizáló, elemző oldalfejlesztési vagy statisztika süti.  Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

ad 3. Reklámmegjelenítést biztosító és közösségi médiával kapcsolatos sütik. Ezeket nevezik még teljesítményt biztosító sütiknek, élményt biztosító sütiknek, marketing sütiknek. Nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak.  Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Facebook Like Box vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.

• A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

• A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

• A Facebook sütikről itt tájékozódhat.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

23.8.     Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.

 

24. A honlap kapcsolat, vendégkönyv menüpontjával kapcsolatos adatkezelés

 

24.1.     E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik Kapcsolat, Ügyfélszolgálat, Vendégkönyv, vagy ezekkel azonos tartalmú funkciókkal.

24.2.     Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont alkalmazásával üzenete vagy e-mailt küld.

24.3.     Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.

24.4.     Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezés, megjelenítése, küldése. Vendégkönyv esetén a nyilvános vendég-értékelések közzététele.

24.5.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és  adatkezelési   nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

24.6.     Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói. A Vendégkönyv bejegyzései nyilvánosak, bárki által megtekinthetők.

24.7.     Tájékoztatás adatfeldolgozókról:  a Társaság IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. rész.)

24.8.     Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételben jelzett kérés elintézését követő 30. napon belül töröljük. A Vendégkönyvi bejegyzéseket a hozzájárulás visszavonásáig de maximum 5 évig kezeljük.

 

25. A honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 

25.1.     E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik regisztráció, vagy ezzel  azonos tartalmú funkcióval.

25.2.     Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira, megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

25.3.     Kezelt adatkör: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, postázási név cím, online azonosító, jelszó.

25.4.     Az adatkezelés célja:

 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
 • az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele.
 • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 • Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 • Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 • A honlap használatának elemzése.

25.5.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

25.6.     Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói?

25.7.     Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)

25.8.     Adattárolás időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A honlapon lehetővé kell tenni, hogy a regisztráló törölje regisztrált adatait.

 

26. Hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

26.1.     E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik hírlevél feliratkozás, és küldés, vagy ezzel azonos tartalmú funkcióval.

26.2.     Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál (feliratkozik)  az Adatkezelő hírlevélszolgáltatására.  A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A hírlevére 16 évet be nem töltött személyek a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása nélkül nem regisztrálhatnak.

26.3.     Kezelt adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.

26.4.     Az adatkezelés célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése

26.5.     Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.  A hírlevélre feliratkozáshoz a hozzájárulását a felhasználó megadhatja az adatkezelővel kötött írásbeli szerződésben, vagy külön írásban megadott hozzájáruló nyilatkozatban is. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

26.6.     Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

26.7.     Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)

26.8.     Adattárolás időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, a hírlevélre feliratkozás fennállásáig, leiratkozásáig, az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

27. Web áruházzal kapcsolatos adatkezelés

 

27.1.     E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik webáruház, vagy ezzel azonos tartalmú funkcióval.

27.2.     Érintettek köre: a felhasználó, aki terméket, szolgáltatást vásárol az Adatkezelő webáruházában.

27.3.     Az adatkezelés célja: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

27.4.     Kezelt adatkör: a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok, lakcím, a telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, online azonosító, adószám.

27.5.     Az adatkezelés jogalapja: Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése. A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A vásárlás során a számlázás céljára megadott adatok kezelésének jogcíme jogi kötelezettség teljesítése az Áfa és Számviteli törvények rendelkezései alapján, ebben a körben az adatkezelés időtartama 8 év.

27.6.     Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az Adatkezelő  ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással,  marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában, Bank a pénzügyi teljesítés vonatkozásában.

27.7.     Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről:

 • Az Adatkezelő IT szolgáltatója
 • Könyvelési, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó
 • Magyar Posta
 • Futárszolgálat-
 • Számlavezető bank

Az adatfeldolgozók elérhetőségei az Adatvédelmi szabályzat I. Részében találhatók. 

27.8.     Az adattárolás időtartama: a vásárlás évét követő év 5 év végéig, a vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokon rögzített adatok vonatozásában 8 év. Meghiúsult vásárlás adatait azonnal törölni kell.

 

VIII. FEJEZET

SZERZŐDŐ PARTNEREK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE – VEVŐK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA

 

 1. 28.     Szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

28.1.     A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény, szerződéshez kapcsolódó szolgáltatás  nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

28.2.     A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

28.3.     A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját  kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.

28.4.     A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év.

28.5.     Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

28.6.     A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek  adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, logisztikai szolgáltatónak,  vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.

28.7.     Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./).  Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is.

28.8.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

IX. FEJEZET

ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

 

29. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

29.1.     A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

29.2.     A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

29.3.     A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

29.4.     A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

29.5.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

30. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:

 

30.1.     Az adatkezelő jogi kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, költségtérítés, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, üzemanyag-megtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait (gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja,. megtett útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995:CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont. 

30.2.     A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

30.3.     A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

30.4.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

31. Kifizetői adatkezelés

 

31.1.     A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

31.2.     A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

31.3.     A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

31.4.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

32. Tagok, ügyvezető adatainak kezelése

 

32.1.     Tagok ügyvezető adatai vonatkozásában az adatkezelés célja társaság alapítása, működése, a tulajdonosi jogok gyakorlása.  Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR (Rendelet) alapján szerződés teljesítése. Ide tartozik a jegyzőkönyv-hitelesítők – akik a tagok, részvényesek közül kerülnek ki - adatainak kezelése is.

32.2.     Az elfogadó nyilatkozathoz kötött tisztségek esetén az elfogadó nyilatkozatot ki kell egészíteni az adatkezelési tájékoztatással.

32.3.     A cégjegyzékben feltüntetett adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja már jogi kötelezettség teljesítése – a 2006. évi V. törvény 25. § és 27.§-a alapján.

32.4.     Kft. tagokról tagjegyzéket kell vezetni (Ptk. 3:197.§).  Ezen adatkezelések jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

32.5.     A jegyzőkönyvvezetők – ha nem tagról – van szól, akkor jellemzően munkaköri feladatként látják el a jegyzőkönyvvezetést. Így az ahhoz kapcsolódóan őket érintő adatkezelés nem különül el a munkaviszonyból eredő adatkezeléstől, a jogcíme szerződés (munkaszerződés.).

32.6.     Címzettek: ügyvezetők, tulajdonosok, tagok, a társaság adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalói.

32.7.     Az adattárolás időtartama: a jogállás megszűnéséig.

32.8.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

33. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 

33.1.     A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

33.2.     A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, iratkezelést, irattározást végző munkavállalója, a közlevéltár munkatársa. 

33.3.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztatóban utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek

 

 

X. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

34. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 

34.1.     A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

34.2.     A Társaság szerződés teljesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

                                   (1)            név

                                   (2)            születési név,

                                   (3)            születési ideje,

                                   (4)            anyja neve,

                                   (5)            lakcíme,

                                   (6)            állampolgársága,

                                   (7)            adóazonosító jele,

                                   (8)            TAJ száma,

                                   (9)            nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

                              (10)            telefonszám,

                              (11)            e-mail cím,

                              (12)            személyi igazolvány száma,

                              (13)            lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

                              (14)            bankszámlaszáma,

                              (15)            online azonosító (ha van)

                              (16)            munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

                              (17)            munkakör,

                              (18)            iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,

                              (19)            fénykép,

                              (20)            önéletrajz,

                              (21)            munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,

                              (22)            a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,

                              (23)            a munkavállaló munkájának értékelése,

                              (24)            a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

                              (25)            munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa

                              (26)            a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

                              (27)            magánnyugdíj-pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

                              (28)            külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,

                              (29)            munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;

                              (30)            a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;

                              (31)            jelenléti íven, bérjegyzéken, szabadság-nyilvántartáson rögzített adatokat,

                              (32)            ilyen rendszerek alkalmazása esetén a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.

                              (33)            alkalmi munkavállalók nyilvántartásával, bejelentésével kapcsolatos adatokat.

34.3.     Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

34.4.     A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

34.5.     A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

34.6.     A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

34.7.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.

 

35. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

35.1.     A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

35.2.     A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

35.3.     Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

35.4.     A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

35.5.     Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

35.6.     A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

35.7.     A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

35.8.     A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

35.9.     Az érintettek az Adatkezelési tájékoztató (Adatvédelmi szabályzat III. RÉSZ) írt jogokkal élhetnek.

 

36. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

36.1.     A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van). 

36.2.     A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

36.3.     Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). 

36.4.     A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók. 

36.5.     A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

36.6.     A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

36.7.     Az érintettek az Adatkezelési tájékoztató (Adatvédelmi szabályzat III. RÉSZ) írt jogokkal élhetnek.

 

37. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok

 

37.1.     Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.

37.2.     Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.

37.3.     Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az ellenőrzéssel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

37.4.     Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni. Elsődlegesen a cím és tárgyadatokból kell megállapítani, hogy a tartalom a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú tartalmakat a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhat.

37.5.     Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az eszközt személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az eszköz szabályzattal, munkáltatói utasítással ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

37.6.     Az érintettek az Adatkezelési tájékoztató (Adatvédelmi szabályzat III. RÉSZ) írt jogokkal élhetnek.

 

XI. FEJEZET

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

38. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

38.1.     Ha más adatkezelési jogcím nem alkalmazható, a Társaság az érintett hozzájárulása alapján kezelheti a személyes adatokat.

38.2.     Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

38.3.     A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

38.4.     Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl., értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

38.5.     A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

38.6.     A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

38.7.     Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

38.8.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztatóban utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek

 

39. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

 

39.1.     Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Társaság, mint adatkezelő direkt marketing tevékenységet és ahhoz kapcsolódó adatkezelést végez. Ez esetben ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.

39.2.     Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

39.3.     A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

39.4.     A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

39.5.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

39.6.     A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

39.7.     A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

39.8.     Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztatóban utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek

 

40. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 

40.1.     Ezen pont rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Társaság, mint adatkezelő, ha a Társaság az ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelést végez. Ez esetben az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.

40.2.     Ajándéksorolás (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervezése esetén a Társaság hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes.  Az adatkezelési hozzájárulás az Adatkezelési Szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető.

40.3.     A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

40.4.     A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

40.5.     A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

 

 

XII. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

41. Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

42. Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:

 

Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.

 

42.1.     Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 

42.1.1.         Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

42.1.2.         Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

42.1.3.         Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

42.1.4.         Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

42.1.5.         Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

42.2.     Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

42.2.1.         Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)     az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b)     az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c)      a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d)     jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e)     a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

f)       adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

42.2.2.         A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a)     a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)     az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)      az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)     a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)     arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)       az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról,  és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

42.2.3.         Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

42.3.     Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 

42.3.1.         Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával. Vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

42.3.2.         A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

42.4.     Az érintett hozzáférési joga

 

42.4.1.         Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

42.4.2.         Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

42.4.3.         Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

42.5.     A helyesbítéshez való jog

 

42.5.1.         Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

42.5.2.         Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

42.6.     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

42.6.1.         Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)      az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d)     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)       a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

42.6.2.         A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a)     a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)     az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)      a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)     a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

42.7.     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

42.7.1.         Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

42.7.2.         Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

e)     7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

42.8.     A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

42.9.     Az adathordozhatósághoz való jog

 

42.9.1.         A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a)     az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b)     az adatkezelés automatizált módon történik.

 

42.9.2.         Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

42.9.3.         Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

42.10.A tiltakozáshoz való jog

 

42.10.1.    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.

42.10.2.    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

42.10.3.    Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

42.10.4.    Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

42.10.5.    Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet  21. cikke tartalmazza.

 

42.11.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

42.11.1.    Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

42.11.2.    Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a)     az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)     meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)      az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

42.11.3.    Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

42.12.Korlátozások

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 

42.13.Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

42.13.1.    Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 

a)     az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b)     ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)      ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

42.13.2.    Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)     az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)     az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

42.14.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

42.15.A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

42.15.1.    Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

42.15.2.    Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

42.15.3.    A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

42.15.4.    Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

42.16.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

42.16.1.    A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

42.16.2.    Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

Kelt, Szarvas, 2018.05.10.

                    "SZARVAS LUX" KFT.

Nézze meg videóinkat!
Akciós ajánlataink
Olvassa el értékeléseinket!
Keresse Munkatársainkat!
Kérjen ajánlatot!